Header

Wybory Prezydenta RP – komunikat Konsulatu Generalnego RP w Chicago.

  Komunikat nr 1 z 7 kwietnia 2015 r. Konsulatu Generalnego RP w Chicago ws. wyborów Prezydenta RP

Wybory Prezydenta RP odbędą się na obszarze USA w sobotę, 9 maja 2015 r., (w Polsce 10 maja br.) zgodnie z art. 39 § 6 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani – na podstawie osobistego zgłoszenia – do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymane z Urzędu Gminy w Polsce (lub innego konsula). Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.

Ponadto, zgodnie z art. 51 § 3 Kodeksu Wyborczego obwodowa komisja wyborcza dopisze w dniu głosowania do spisu wyborców również obywatela polskiego stale zamieszkującego za granicą, a głosującego w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu, jeżeli ten dokumentuje, iż stale zamieszkuje za granicą. W takim przypadku komisja odnotowuje numer paszportu oraz miejsce i datę jego wydania w rubryce spisu „uwagi” oraz umieszcza w paszporcie na ostatniej wolnej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe odcisk swojej pieczęci i wpisuje datę głosowania.

Zgłoszenia do spisu wyborców, prowadzonego przez Konsulat Generalny RP w Chicago (stany: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Luizjana, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin) najszybciej i najwygodniej jest  dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: https://ewybory.msz.gov.pl. Zgłoszenie można również wnieść do konsula ustnie, pisemnie (wypełniając załączony FORMULARZ), telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną z dopiskiem „wybory”. Należy pamiętać aby podać wszystkie posiadane dane wymienione z załączonym FORMULARZU.

Dane teleadresowe Konsulatu Generalnego RP w Chicago to:

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

Numery telefonów: 312 337-8166 wew.: 202, 203, 217, 257

Numery faksów: 312 337-7841; 312 337-7476; 312 337 4562

e-mail: chicago.kg.wybory@msz.gov.pl

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.       nazwisko i imiona,

2.       imię ojca,

3.       datę urodzenia,

4.       numer ewidencyjny PESEL,

5.       adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

6.       adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

7.       numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania,

8.       numer i siedzibę komisji wyborczej, w której zamierza się oddać głos.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej 3 dni przed dniem wyborów (tj. 7 maja 2015 r.).

 

GŁOSOWANIE OSOBISTE

Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach
Prezydenta RP, odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 7.00 a 21.00 czasu miejscowego (7 A.M– 9 P.M).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. poz. 471, dostępne na stronie internetowej PKW http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2015_04/f1525460bce1f47a1740aefd88c7f1ce.pdf) tworzy się następujące obwodowe Komisje Wyborcze w okręgu konsularnym KG RP w Chicago:

Komisja nr 166 – Konsulat Generalny RP w Chicago: 1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610;

Komisja nr 167 – Dom Podhalan ZPPA: 4808 S. Archer Avenue, Chicago, IL 60632;

Komisja nr 168 – Związek Narodowy Polski: 6100 N. Cicero Avenue, Chicago IL 60646;

Komisja nr 169 – Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki:  5341 N Harlem Avenue, Chicago IL 60656

Komisja nr 170 – Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce: 6544 W. Higgins Ave., Chicago IL 60656.

Komisja nr  171 – Bazylika św. Jacka: 3636 W. Wolfram St., Chicago IL 60618.

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 167 – Związek Podhalan: Dom Podhalan ZPPA: 4808 S. Archer Avenue, Chicago, IL 60632 jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Jednocześnie informujemy, że możliwe jest głosowanie korespondencyjne. Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą, może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

9.       nazwisko i imiona,

10.   imię ojca,

11.   datę urodzenia,

12.   numer ewidencyjny PESEL,

13.   adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

14.   adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

15.   numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania,

16.   adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający kartę do głosowania.

 

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej 27 kwietnia 2015 r.

 

Dla celów głosowania korespondencyjnego ustalono następującą obwodową komisje wyborczą:

Komisja nr 166 – Konsulat Generalny RP w Chicago: 1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610;

ZAŚWIADCZENIE DO GŁOSOWANIA

Na żądanie osoby uprawnionej zmieniającej miejsce pobytu, konsul na podstawie spisu wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, w tym na terytorium RP. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl.


Konsulat Generalny RP w Chicago

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
tel.: 
1 (312) 337 8166, wew. 217.
www.chicago.msz.gov.pl
Twitter: @PLinChicago

 

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1