Header

Komunikat Konsulatu RP w Chicago ws. referendum

REJESTRACJA DO SPISU WYBORCÓW

Warunkiem wzięcia udziału w referendum jest wcześniejsza rejestracja w spisie wyborców osoby głosującej oraz posiadanie polskiego paszportu ważnego w dniu referendum.
Zachęcamy wszystkich do samodzielnej rejestracji za pośrednictwem systemu e-wybory:

https://ewybory.msz.gov.pl/

Zgłoszenie do spisu wyborców, prowadzonego przez Konsulat Generalny RP w Chicago (Stany: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin) można także dokonać ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną, z dopiskiem „referendum”.

Adres Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

Numer telefonu: 312 337-8166 [Call: 312 337-8166] , wewn: 202, 257, 217

Numery faksów: 312 337-7841 [Call: 312 337-7841] ; 312 337-7476 [Call: 312 337-7476] ; 312 337 4562

E-mail: chicago.kg.wybory@msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania jak również numer i siedzibę komisji wyborczej, w której wyborca ma zamiar oddać głos. Zgłoszenia do spisu wyborców można dokonać najpóźniej 3. dnia przed dniem wyborów (tj. 3 września 2015 r.).
Dla celów rejestracji drogą listowną, faksową i za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy użyć formularza zgłoszenia do rejestracji.
Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego powinno zawierać oprócz wyżej wskazanych danych także adres, pod który ma zostać wysłany pakiet wyborczy zawierający karty do głosowania. Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonuje się najpóźniej do 19 sierpnia 2015 r. Więcej informacji na temat głosowania korespondencyjnego znajdą Państwo na stronie internetowej PKW (Państwowej Komisji Wyborczej):

http://referendum2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/0/2_Informacja_o_warunkach_udzialu_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_referendum_ogolnokrajowym__zarzadzonym_na_dzien_6_wrzesnia_2015_r

Referendum na terenie Stanów Zjednoczonych przeprowadzone zostanie w sobotę 5 września a więc dzień wcześniej niż w Polsce.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1