Header

Komunikat Konsulatu RP odnośnie II tury wyborów na prezydenta Polski

W związku z drugą turą wyborów Prezydenta RP, informujemy o możliwości rejestrowania się do spisu wyborców przez osoby, które nie uczyniły tego przed pierwszą turą wyborów. Dotychczas niezarejestrowani wyborcy mogą dokonać rejestracji przez Internet w systemie https://eWybory.msz.gov.pl, a także osobiście, telefonicznie, e-mailem czy faksem.
Wyborcy, którzy wpisali się do spisu wyborców przed pierwszą turą głosowania, będą ujęci w spisie wyborców podczas drugiej tury.
Nie ma możliwości zmiany obwodu głosowania w inny sposób, niż poprzez pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania od konsula.
Wyborcy, którzy przed głosowaniem w I turze zarejestrowali się do głosowania korespondencyjnego, w II turze będą również głosowali korespondencyjnie. Konsul wyśle pakiety wyborcze na ten sam adres, na który wysłał je przed pierwszą turą. Nie ma możliwości zmiany tego adresu ani sposobu otrzymania pakietu (z wysłania na odbiór osobisty). Zmiana formy głosowania na osobistą może nastąpić wyłącznie poprzez pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania przed wysłaniem przez konsula pakietu, lub po tym terminie, jeśli wyborca zwróci pakiet w stanie nienaruszonym. Wyborca może też, analogicznie jak w pierwszej turze dostarczyć pakiet osobiście konsulowi lub komisji wyborczej podczas głosowania. Przy osobistym dostarczeniu pakietu, wyborca ma obowiązek okazać obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport.

Istnieje natomiast możliwość zmiany sposobu głosowania z osobistego na korespondencyjny. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do dn. 14 maja br.

Pakiety wyborcze zostaną wysłane do wyborców nie później niż 18 maja 2015 r.
Podobnie jak w pierwszej turze, wyborca (tylko zgłaszający się po raz pierwszy do spisu lub zmieniający tryb głosowania z osobistego na korespondencyjny) może też zadeklarować osobisty odbiór pakietu do głosowania korespondencyjnego.
Do głosowania w II turze będą mogli zarejestrować się wyborcy, którzy nie zarejestrowali się do głosowania za granicą przed I turą i nie pobrali zaświadczeń o prawie do głosowania (wyborcy, którzy pobrali zaświadczenia nie mogą zostać wpisani do spisu).
Termin zgłaszania wniosków o wpisanie do spisu wyborców upływa 21 maja br., system e-wybory zostanie zablokowany dla wyborców o godz. 24.00 czasu miejscowego. Wnioski o wpisanie do spisu do głosowania korespondencyjnego należy złożyć nie później, niż 14 maja br.

ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania takim głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 22 maja 2015 r. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1